Конкурс грантов для участия в 49-й ежегодной конвенции Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (ASEEES)

Международная ассоциация гуманитариев (МАГ) объявляет конкурс грантов для участия в 49-й ежегодной конвенции Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (ASEEES), которая состоится 9-12 ноября 2017 года в Чикаго (США).

МАГ предлагает 4 гранта, которые покроют стоимость перелета и пребывания в отеле, а также суточные на четыре дня конвенции, для двух участников из Украины и 2 участников из Беларуси.

Срок подачи заявок на конкурс – 25 июля 2017 года. Заявки следует присылать в электронной форме по адресу Iahmag2015@gmail.com. Для участия в конкурсе необходимо подать название доклада, который участник планирует представить на конвенции. Также следует подать подтверждение заявки на участие в конвенции.

Основная тема конвенции в этом году – “Трансгрессии”: 100-я годовщина большевистской революции призывает ученых к переосмыслению способов внедрения изменений в обществе, переоценке культурных, социальных и политических практик, призванных вести человечество к “светлому будущему”. Детальнее с тематическими приоритетами конгресса можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта конвенции. Члены МАГ получат возможность участвовать в собраниях ассоциации в Чикаго. 

Отбор заявок будет производиться членами наблюдательного совета МАГ.
Результаты конкурса будут объявлены 10 августа 2017 года.

Предоставление грантов производится при финансовой поддержке Международного фонда “Возрождение”.


Міжнародна асоціація гуманітаріїв (МАГ) оголошує конкурс грантів для участі у 49-й щорічній конвенції Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (ASEEES), що відбудеться 9-12 листопада 2017 року у Чикаго (США).

МАГ пропонує 4 гранти, які покриватимуть вартість перельоту та проживання в готелі, а також добові на чотирі дні конгресу, для 2 учасників з України та 2 учасників з Білорусі.

Термін подачі  заявок на конкурс  –  25 липня 2017  року. Заявки  слід надсилати в електронній формі на адресу iahmag2015@gmail.com. Для участі в конкурсі потрібно надати назву доповіді, яку учасник планує представити на конгресі. Також слід надати підтвердження заявки на участь в конгресі.

Основна тема цьогорічного конгресу - «Трансгресії»: 100-а річниця більшовицької революції» закликає науковців до переосмислення способів запровадження змін у суспільстві, переоцінки культурних, соціальних та політичних практик, які покликані вести людство у «світле майбутнє». Детальніше з тематичними пріоритетами конгресу можна ознайомитися у відповідному розділі  сайту конвенції. Члени МАГ матимуть нагоду взяти участь у зборах асоціації в Чікаго.  

Відбір заявок буде здійснено членами наглядової ради МАГ.
Результати конкурсу буде оголошено 10 серпня 2017 року.

Надання грантів здійснюється за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження»


The International Association for Humanities (MAG) offers four travel grants for participation in the 49th Annual Convention of Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (ASEEES) which will be held in Chicago (USA) on November 9-12, 2017.

Offered grants will cover travel costs and accommodation in Chicago for 9 – 12 November, as well as daily expenses for four days of Convention for two participants from Ukraine and for two participants from Belarus.

Deadline for the submission is due July 25, 2017. Applications should be sent e-mail iahmag2015@gmail.com. An applicant should submit the title of presentation, as well as the acceptance notification for the Convention.

The 2017 Convention theme – “Transgressions” – is inspired by the 100th anniversary of the Bolshevik Revolution. It invites us to rethink the ways in which cultural, economic, political, social, and international orders are undermined, overthrown, and recast; and how they bring the mankind to the ‘glittering future’. Please check the Convention site for further details. The MAG members will have an opportunity to participate in the meetings of the Association.

The selection will be made by the MAG Supervisory Board.
The results are due to be announced on August 10, 2017.

The grants will be funded with generous support of the International Renaissance Foundation (Kyiv)


Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў (МАГ) аб'яўляе конкурс грантаў для ўдзелу ў 49-й штогадовай канвенцыі Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (ASEEES), якая адбудзецца 9-12 лістапада 2017 года ў Чыкага (ЗША).

МАГ прапануе 4 гранты, якія пакрыюць кошт пералёту і знаходжанні ў гатэлі, а таксама сутачныя на чатыры дні канвенцыі, для двух удзельнікаў з Украіны і двух удзельнікаў з Беларусі.

Тэрмін падачы заявак на конкурс - 25 ліпеня 2017 года. Заяўкі трэба дасылаць у электроннай форме на адрэсу iahmag2015@gmail.com. Для ўдзелу ў конкурсе неабходна падаць назву дакладу, які ўдзельнік плануе прадставіць на канвенцыі. Таксама патрабуецца пацверджанне заяўкі на ўдзел у канвенцыі.

Асноўная тэма канвенцыі сёлета - "Трансгрэсіі": 100-гадовы юбілей бальшавіцкай рэвалюцыі заклікае навукоўцаў да пераасэнсавання спосабаў укаранення змен у грамадстве, пераацэньвання культурных, сацыяльных і палітычных практык, закліканых весці чалавецтва да "светлай будучыні". Больш дэталёва з тэматычнымі прыярытэтамі кангрэса можна азнаёміцца на сайце канвенцыі. Чальцы МАГ атрымаюць магчымасць браць удзел у паседжанні асацыяцыі ў Чыкага.

Адбор заявак будзе ажыццяўляцца чальцамі наглядальнай рады МАГ.
Вынікі конкурсу будуць абвешчаны 10 жнівеня 2017 года.

Надаванне грантаў ажыццяўляецца пры фінансавай падтрымцы Міжнароднага фонду "Адраджэнне". 

Другие новости