УКР Міжнародна Асоціація Гуманітаріїв (МАГ) була заснована в 2007 р. за сприяння Корпорації Карнегі (Нью-Йорк) та Американської ради наукових товариств як громадська наукова організація, що об’єднує дослідників у галузі гуманітарних наук, передусім із Білорусі, Росії та України.

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ГУМАНІТАРІЇВ»

Завданнями МАГу є:

— відповідь на соціальні та інтелектуальні виклики, зумовлені крахом комуністичної системи, процесами глобалізації та нового національного будівництва в регіоні,

— збереження та розвиток соціального й наукового середовища, сприятливого для створення, вільного висловлювання та розповсюдження гуманітарного знання. Детальніше


ENG The International Association for the Humanities (IAH) was founded in 2007 with the help of the Carnegie Corporation of New York and the American Council of Learned Societies as an independent association of humanities scholars primarily in Belarus, Russia, and Ukraine.

Its mission is: 

— to meet the social and intellectual challenges to humanities scholarship posed by the collapse of communism, the ongoing process of globalisation, and new nation building in the region,

— to further the creation of a social and scholarly environment favourable to the generation and preservation of free expression and dissemination of humanitarian knowledge. Read more


БЕЛ Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў (МАГ) заснавана ў 2007 годзе пры садзеянні Карпарацыі Карнегі (Нью-Йорк) і Амерыканскага савету навуковых таварыстаў. Гэта грамадская і навуковая арганізацыя аб’ядноўвае даследчыкаў у галіне гуманітарных навук перш за ўсё з Беларусі, Расіі і Украіны.

Задачамі МАГу з'яўляюцца:

— адказ на сацыяльныя і інтэлектуальныя выклiкi, што абумоўлены калапсам камуністычнай сістэмы, працэсамі глабалізацыі і новага нацыябудаўніцтва ў рэгіёне;

— захаванне і развіццё сацыяльнай і навуковай супольнасці, што будзе спрыяць вытворчасці, свабоднаму выказванню і распаўсюджанню гуманітарных ведаў. Больш падрабязна


РУС Международная ассоциация гуманитариев (МАГ) была основана в 2007 году при содействии Корпорации Карнеги (Нью-Йорк) и Американского совета научных сообществ как общественная научная организация, объединяющая исследователей в области гуманитарных наук, прежде всего из Беларуси, России, Украины.

Задачами МАГа являются:

— ответ на социальные и интеллектуальные вызовы, обусловленные крахом коммунистической системы, процессами глобализации и нового нациестроительства в регионе,

— сохранение и развитие социальной и научной среды, благоприятной для создания, свободного выражения и распространения гуманитарного знания. Подробнее