Круглий стіл "Український Інший: історична ретроспектива та сучасність" (Одеса, 18 вересня 2017 року)

Круглий стіл "Український Інший: історична ретроспектива та сучасність" (Одеса, 18 вересня 2017 року) / Круглый стол “Украинский Другой: историческая ретроспектива и современность” (Одесса, 18 сентября 2017 года) / Round table "Ukrainian Other: Historical Retrospective and Contemporaneity" (Odesa, September 18, 2017)

У понеділок, 18 вересня, в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова за підтримки Представництва Фонду Фрідріха Наумана та Міжнародного фонду "Відродження", а також Інституту історії НАН України відбувся круглий стіл Міжнародної асоціації гуманітаріїв (МАГ) "Український Інший: історична ретроспектива та сучасність". Круглий стіл є частиною великого проекту МАГ, спрямованого на подолання різних видів дискримінації і вибудовування конструктивного діалогу всередині та навколо академічної спільноти.

Захід зібрав експертів з різних галузей гуманітарної сфери: академічні доповіді істориків були доповнені спостереженнями освітян, соціологів та журналістів. Що таке іншування, як воно відбувалося історично і як відбувається зараз, в умовах російської агресії та значних регіональних соціальних та демографічних змін? Чи завжди це негативний процес? Яким чином науковці та спеціалісти публічної сфери можуть впливати на нього?

У першій частині експерти представляли своє бачення. Історичний блок розпочався з доповіді президента МАГ Георгія Касьянова про те, як історичний процес іншування пов'заний із сьогоденням. Історики Тетяна Григорьєва та Олександр Музичко розповідали про різноманітні групи "Інших" в ранньомодерну та модерну добу. Історикиня та письменниця Олена Стяжкіна представила свою концепцію Радянського як Іншого та її відлуння в сучасному українському суспільстві. Ірина Бекешкіна, директорка Фонду демократичних ініціатив ім. Ілька Кучеріва, зазначила, що рівень нетолерантності та нетерпимості в українському суспільстві є досить високим, і найуразливішими групами є роми, євреї, представники ЛГБТ-спільноти, при цьому найвищий він на Півдні України та в Києві. Журналіст Андрій Куликов, президент ГО “Громадське радіо”, говорив про проблематику Іншого в контексті війни на Сході України та соціальних змін в українському суспільстві, спричинених нею.

У другій частині відбулася бурхлива дискусія між усіма учасниками круглого столу - обговорювали і дражливе мовне питання (зачепили навіть нещодавні дописи відомих українських письменників Юрія Андруховича та Тараса Прохаська), і проблему етнічних меншин та іншування вимушених переселенців, зростання популізму в українському суспільстві та потребу налагодження діалогу між різними групами і відходу від мови ненависті.

Насамкінець МАГ висловлює подяку Одеському національному університету ім. І.І. Мечникова в особі його ректора Ігоря Коваля за чудове приймання в своїх стінах, а також професору кафедри історії Вадиму Хмарському та Валерії Сугак за конструктивну співпрацю. 


В понедельник, 18 сентября, в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова при поддержке Представительства Фонда Фридриха Науманна и Международного фонда «Возрождение», а также Института истории НАН Украины состоялся круглый стол МАГ «Украинский Другой: историческая ретроспектива и современность». Круглый стол является частью большого проекта МАГ, направленного на преодоление различных видов дискриминации и построения конструктивного диалога внутри и вокруг академического сообщества.

Мероприятие собрало экспертов из различных областей гуманитарной сферы: академические доклады историков были дополнены наблюдениями преподавателей, социологов и журналистов. Как проявляется Другой в обществе, как это происходило исторически и как сейчас, в условиях российской агрессии и значительных региональных социальных и демографических изменений, Всегда ли это негативный процесс? Каким образом ученые и специалисты публичной сферы могут влиять на него?

В первой части эксперты представляли свое видение. Исторический блок был начат докладом президента МАГ Георгия Касьянова о том, как исторический процесс появления Другого связан с современностью. Историки Татьяна Григорьева и Александр Музычко рассказывали о разнообразных группах «Других» в раннемодерное и модерное время. Историк и писательница Елена Стяжкина представила свою концепцию Советского как Другого и её отображение в современном украинском обществе. Ирина Бекешкина, директор Фонда демократических инициатив им. Илька Кучерива, отметила, что уровень нетолератности и нетерпимости в украинском обществе достаточно высок, и что самыми уязвимыми группами являются ромы, евреи, представители ЛГБТ-сообщества, при этом самый высокий он в Киеве и на Юге Украины. Журналист Андрей Куликов, президент ОО «Громадське радіо», говорил о проблематике Другого в контексте войны на Востоке Украины и социальных изменений в украинском обществе, которые она повлекла за собой.

Во второй части участники дискутировали с гостями и слушателями круглого стола - обсуждали и языковой вопрос (например, недавние блоги известных украинских писателей Юрия Андруховича и Тараса Прохаська), и проблему отношения к этническим меньшинствам и временным переселенцам, популизм в украинском обществе и необходимость создания диалога и преодоления языка ненависти.

МАГ выражает благодарность Одесскому национальному университету им. И.И. Мечникова в лице его ректора Игоря Коваля за теплый прием в своих стенах, а также профессору кафедры истории Вадиму Хмарскому и Валерии Сугак за конструктивное сотрудничество. 


On Monday, September 18, Odesa І.І. Mechnikov National University with the support of the Friedrich Naumann Foundation and the International Renaissance Foundation, as well as the Institute of History of the National Academy of Sciences of Ukraine, hosted the round table of the International Humanitarian Association (IAH) "Ukrainian Other: Historical Retrospective and Contemporaneity". The round table is a part of a major MAG project aimed at overcoming various types of discrimination and building a constructive dialogue within and around the academic community.

The event gathered experts from various fields of the humanities: academic reports from historians were supplemented by observations from educators, sociologists and journalists. What is Othering, how did it happen historically and how it is happening now, under Russian aggression and significant regional social and demographic changes? Is it always a negative process? What influence could scientists and professionals make in the public sphere?

In the first part, the experts presented their vision. The lively discussion between all members of the roundtable occurred during the second part of the conference. Experts and listeners discussed a delicate language issue including recent posts of famous Ukrainian writers Yuri Andrukhovych and Taras Prokhasko. Among the raised questions were the problem of attitude toward ethnic minorities and forced migrants, the growth of populism in Ukrainian society, and the need for dialogue between different groups and escaping the language of hatred.

In the end, MAG expresses its gratitude to the Odessa І.І. Mechnikov National University and especially to its rector Igor Koval for a wonderful reception, as well as to Professor of the Department of History Vadim Khmarsky and Valeriya Sugak for constructive cooperation and assistance.

Круглый стол - Украинский Другой: историческая ретроспектива и современность / Одесса, 18 сентября 2017 Круглый стол - Украинский Другой: историческая ретроспектива и современность / Одесса, 18 сентября 2017 Круглый стол - Украинский Другой: историческая ретроспектива и современность / Одесса, 18 сентября 2017
Круглый стол - Украинский Другой: историческая ретроспектива и современность / Одесса, 18 сентября 2017 Круглый стол - Украинский Другой: историческая ретроспектива и современность / Одесса, 18 сентября 2017 Круглый стол - Украинский Другой: историческая ретроспектива и современность / Одесса, 18 сентября 2017
Круглый стол - Украинский Другой: историческая ретроспектива и современность / Одесса, 18 сентября 2017 Круглый стол - Украинский Другой: историческая ретроспектива и современность / Одесса, 18 сентября 2017 Круглый стол - Украинский Другой: историческая ретроспектива и современность / Одесса, 18 сентября 2017
Круглый стол - Украинский Другой: историческая ретроспектива и современность / Одесса, 18 сентября 2017

Другие новости