Culture and Politics of Memory in the Post-Soviet Space | Культура і політика пам’яті на пострадянському просторі | Культура и политика памяти на постсоветском пространстве | Культура і палітыка памяці на постсавецкай прасторы

ENG The International Association for Humanities organized one more scientific forum within a cycle of events dedicated to rethinking the traumatic legacy of the communist period The Past That Has Not Gone Away. The online discussion Culture and Politics of Memory in the Post-Soviet Space was held on 1 December 2020 in cooperation with the Kyiv Center of the Ukrainian Catholic University. The discussion was focused on post-Soviet transformations of the images of "leaders" of the totalitarian system and their reflection in the memorial practices and culture of historical memory of Belarus, Georgia, Russia and Ukraine. About 100 well-known and young scientists from these and other countries, mostly IAH members, joined the discussion as online, as offline, at the UKU Kyiv Center.

Panel I. "Goodbye, Lenin?": Totalitarian "heroes" in post-totalitarian societies

Moderator: Gelinada Grinchenko (Kharkiv)

Introductory speech: Tatiana Shchyttsova (Minsk / Vilnius), President of the MAG

Speakers:

 • • Boris Kolonitsky, Maria Matskevich (St. Petersburg). Lenin as a "place of memory" in post-Soviet Russia. Memory of politics and memory of a memorial project
 • • Yaroslav Hrytsak (Lviv). The culture of memory in modern Ukraine: the example of Lenin and Stalin
 • • Bondo Kupatadze (Tbilisi). The image of Stalin in modern Georgia

Commentators: Aliaksei Bratachkin (Minsk), Irina Prokhorova (Moscow), Yuri Shapoval (Kyiv).

Panel II. Memory in bronze and granite: memorialization / decommunization

Moderator: Oleg Turiy (Lviv)

Referents (online):

 • • Aliaksei Lastouski (Minsk). Forgotten Lenin: invisible ways of decommunization in Belarus
 • • Anton Vacharadze (Tbilisi). "Stalin's Return" to Modern Georgia
 • • Alexey Kamenskikh (Perm). Perm fragment of "Stalin banners": 2014-2015
 • • Oksana Mikheeva (Lviv / Frankfurt-on-Oder). Monument as a demonstration of power in the zone of armed conflict in the Donetsk region
 • • Oksana Dovgopolova (Odessa). Artistic practices of talking about heroes of the past

Discussants (offline): Alexandra Gaidai, Anton Drobovich, Andrei Kohut, Elena Styazhkina (all - Kyiv)

УКР Міжнародна асоціація гуманітаріїв організувала черговий науковий форум із серії заходів, присвячених переосмисленню травматичної спадщини комуністичного періоду. Вебінар-дискусія «Минуле, що не проминає: Культура і політика пам’яті на пострадянському просторі» проведено 1 грудня 2020 р. спільно з Київським центром Українського католицького університету. У фокусі обговорень постали питання пострадянських трансформацій образів «вождів» тоталітарної системи та їхнього відображення в меморіальних практиках і культурі історичної пам’яті Білорусі, Грузії, Росії та України. Близько 100 відомих і молодих науковців із цих та інших країн, серед яких переважали члени МАГ, долучились до обговорення теми дистанційно та в приміщенні УКУ в Києві.

Панель І. «Ґуд бай, Ленін?»: тоталітарні «герої» в посттоталітарних суспільствах.

Модератор: Гелінада Грінченко (Харків) 

Спікери:

 • • Борис Колоніцький, Марія Мацкевич (Санкт-Петербург). Ленін як «місце пам’яті» в пострадянській Росії. Пам’ять про політика і пам’ять про меморіальний проєкт
 • • Ярослав Грицак (Львів). Культура пам’яті в сучасній Україні: приклади Леніна і Сталіна
 • • Бондо Купатадзе (Тбілісі). Образ Сталіна в сучасній Грузії

Коментатори: Олексій Браточкін (Мінськ), Ірина Прохорова (Москва), Юрій Шаповал (Київ)

Панель ІІ. Пам’ять у бронзі та граніті: меморіалізація / декомунізація

Модератор – Олег Турій (Львів)

Спікери: 

 • • Олексій Ластовський (Мінськ). Забутий Ленін: невидимі шляхи декомунізації в Білорусі
 • • Антон Вачарадзе (Тбілісі). «Повернення» Сталіна в сучасну Грузію
 • • Олексій Каменських (Перм). Пермський фрагмент «сталінської банеріани»: 2014-2015
 • • Оксана Міхеєва (Львів/Франкфурт-на-Одері). Пам’ятник як демонстрація влади в зоні збройного конфлікту на Донеччині
 • • Оксана Довгополова (Одеса). Мистецькі практики розмови про героїв минулого 

Дискутанти: Олександра Гайдай, Антон Дробович, Андрій Когут, Олена Стяжкіна (усі – Київ)

РУС Международная ассоциация гуманитариев организовала очередной научный форум из серии мероприятий, посвященных переосмыслению травматического наследия коммунистического периода. Вебинар-дискуссия «Прошлое, которое не уходит: Культура и политика памяти на постсоветском пространстве» была проведена 1 декабря 2020 г. совместно с Киевским центром Украинского католического университета (УКУ). В фокусе обсуждения были вопросы постсоветских трансформаций образов «вождей» тоталитарной системы и их отражение в мемориальных практиках и культуре исторической памяти Беларуси, Грузии, России и Украины. Около 100 известных и молодых ученых из этих и других стран, среди которых преобладали члены МАГ, присоединились к обсуждению темы дистанционно и в помещении УКУ в Киеве. 

Панель І. «Гуд бай, Ленин?»: Тоталитарные «герои» в посттоталитарных обществах.

Модератор: Гелинада Гринченко (Харьков)

Спикеры:

 • • Борис Колоницкий, Мария Мацкевич (Санкт-Петербург). Ленин как «место памяти» в постсоветской России. Память о политике и память о мемориальном проекте
 • • Ярослав Грицак (Львов). Культура памяти в современной Украине: пример Ленина и Сталина
 • • Бондо Купатадзе (Тбилиси). Образ Сталина в современной Грузии

Комментаторы: Алексей Браточкин (Минск), Ирина Прохорова (Москва), Юрий Шаповал (Киев).

Панель ІІ. Память в бронзе и граните: мемориализация / декоммунизация.

Модератор: Олег Турий (Львов)

Спикеры:

 • • Алексей Ластовский (Минск). Забытый Ленин: невидимые пути декоммунизации в Беларуси
 • • Антон Вачарадзе (Тбилиси). «Возвращение Сталина» в современную Грузию
 • • Алексей Каменских (Пермь). Пермский фрагмент «сталинской банерианы»: 2014-2015
 • • Оксана Михеева (Львов/Франкфурт-на-Одере). Памятник как демонстрация власти в зоне вооруженного конфликта в Донецкой области
 • • Оксана Довгополова (Одесса). Художественные практики разговора о героях прошлог

Дискутанты: Александра Гайдай, Антон Дробович, Андрей Когут, Елена Стяжкина (все – Киев)

БЕЛ Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў арганізавала чарговы навуковы форум з серыі мерапрыемстваў, прысвечаных пераасэнсаваньня траўматычнага спадчыны камуністычнага перыяду. Вебинар-дыскусія «Мінулае, якое не сыходзіць: Культура і палітыка памяці на постсавецкай прасторы» была праведзеная 1 снежня 2020 г. сумесна з Кіеўскім цэнтрам Украінскага каталіцкага універсітэта (УКУ). У фокусе абмеркавання былі пытанні постсавецкіх трансфармацый вобразаў «правадыроў» таталітарнай сістэмы і іх адлюстраванне ў мемарыяльных практыках і культуры гістарычнай памяці Беларусі, Грузіі, Расіі і Украіны. Каля 100 вядомых і маладых навукоўцаў з гэтых і іншых краін, сярод якіх пераважалі сябры МАГ, далучыліся да абмеркавання тэмы дыстанцыйна і ў памяшканні УКУ ў Кіеве.

Панэль І. «Гуд бай, Ленін?»: Таталітарныя «героі» ў посттаталітарных грамадствах

Мадэратар: Гелінада Грынчанка (Харкаў)

Спікеры:

 • • Барыс Каланіцкій, Марыя Мацкевіч (Санкт-Пецярбург). Ленін як «месца памяці» ў постсавецкай Расіі. Памяць пра палітыку і памяць пра мемарыяльны праект
 • • Яраслаў Грыцак (Львоў). Культура памяці ў сучаснай Украіне: прыклад Леніна і Сталіна
 • • Бондо Купатадзе (Тбілісі). Вобраз Сталіна ў сучаснай Грузіі

Каментатары: Аляксей Братачкін (Мінск), Ірына Прохарава (Масква), Юрый Шапавал (Кіеў).

Панэль ІІ. Памяць у бронзе і граніце: мемарыялізацыя / дэкамунізацыі.

Мадэратар: Алег Турый (Львоў)

Спікеры:

 • • Аляксей Ластоўскі (Мінск). Забыты Ленін: нябачныя шляхі дэкамунізацыі ў Беларусі
 • • Антон Вачарадзе (Тбілісі). «Вяртанне Сталіна» ў сучасную Грузію
 • • Аляксей Каменскіх (Пермь). Пермскі фрагмент «сталінскай банерыяны»: 2014-2015
 • • Аксана Міхеева (Львоў / Франкфурт-на-Одэры). Помнік як дэманстрацыя ўлады ў зоне ўзброенага канфлікту ў Данецкай вобласці
 • • Аксана Давгаполава (Адэса). Мастацкія практыкі размовы пра герояў мінулага 

Дыскутанты: Аляксандра Гайдай, Антон Драбовіч, Андрэй Кагут, Алена Сцяжкіна (усе - Кіеў)

Другие новости