МАГ "замораживает" свою деятельность из-за войны в Украине | MAG 'freezes' its activity due to war in Ukraine

Photo: REUTERS/Kim Hong-Ji

ENGБЕЛРУСУКР

Dear MAG members!

For more than ten years our association has promoted the development of cooperation between scholars from Belarus, Russia, Ukraine and other countries.

The monstrous war unleashed in Ukraine by Russian troops made it impossible to continue our work. In this regard the Council and the Board of MAG decided to "freeze" activities of MAG for an indefinite period.

This decision leaves room for the hope that under certain circumstances MAG may become a platform to restore ties between scholars from different countries.

We call on everyone to contribute as much as possible to the speedy end of this war and to support those who are in danger.

MAG President
Tatiana Shchyttsova


Шаноўныя члены МАГ!

Больш за дзесяць гадоў наша асацыяцыя садзейнічала развіццю супрацоўніцтва паміж вучонымі з Беларусі, Расіі, Украіны і іншых краін.

Жахлівая вайна, развязаная ва Украіне расейскімі войскамі, робіць немагчымым працяг нашай працы. У сувязі з гэтым Савет і Праўленне МАГ прынялі рашэнне "замарозіць" дзейнасць МАГ на нявызначаны час.

Гэтае рашэнне пакідае месца надзеі на тое, што пры пэўным збегу акалічнасцяў МАГ можа стаць пляцоўкай для аднаўлення сувязей паміж вучонымі розных краін.

Мы заклікаем усіх па меры магчымасці садзейнічаць найхутчэйшаму спыненню гэтай вайны і аказваць падтрымку тым, хто знаходзіцца ў небяспецы.

Прэзідэнт МАГ
Таццяна Шчытцова


Дорогие члены МАГ!

Более десяти лет наша ассоциация способствовала развитию сотрудничества между учеными из Беларуси, России, Украины и других стран.

Чудовищная война, развязанная в Украине российскими войсками, делает невозможным продолжение нашей работы. В этой связи Совет и Правление МАГ приняли решение "заморозить" деятельность МАГ на неопределенное время.

Это решение оставляет место надежде на то, что при определенном стечении обстоятельств МАГ может стать площадкой для восстановления связей между учеными разных стран.

Мы призываем всех по мере возможности способствовать скорейшему прекращению этой войны и оказывать поддержку тем, кто находится в опасности.

Президент МАГ
Татьяна Щитцова


Дорогі члени МАГ!

Понад десять років наша асоціація сприяла розвитку співпраці між вченими з Білорусі, Росії, України та інших країн.

Жахлива війна, розв'язана в Україні російськими військами, унеможливлює продовження нашої роботи. У зв'язку з цим Рада і Правління МАГ прийняли рішення "заморозити" діяльність МАГ на невизначений час.

Це рішення залишає місце надії на те, що за певних обставин МАГ може стати майданчиком відновлення зв'язків між вченими різних країн.

Ми закликаємо всіх у міру можливості сприяти якнайшвидшому припиненню цієї війни і надавати підтримку тим, хто перебуває в небезпеці.

Президент МАГ
Тетяна Щитцова

Другие новости