Абвяшчаем збор заявак на кангрэс МАГ 2020!

УКР Міжнародна асоціація гуманітаріїв оголошує збір заявок на участь в Міжнародним конгресі Перетворюючи культуру в червні 2020 року в Мінську.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

ENG The International Association for the Humanities announces a call for proposals for International Congress Cultural Transformations in June 2020 in Minsk.

READ MORE

БЕЛ Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў абвяшчае збор заявак на удзел у Міжнародным кангрэсе Пераўтвараючы культуру ў чэрвені 2020 года ў Мінску.

БОЛЬШ ІНФАРМАЦЫІ

РУС Международная ассоциация гуманитариев объявляет о сборе заявок на участие в Международном конгрессе Преобразуя культуру в июне 2020 года в Минске.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

Міжнародний конгрес

Перетворюючи Культуру

23-25 червня 2020, Мінськ

Організатор: Міжнародна асоціація гуманітаріїв.
Конгрес буде організовано в партнерстві з Асоціацією слов'янських, східноєвропейських та євразійських досліджень (ASEEES)

Завдання конгресу – показати, що гуманітарні та соціальні науки є інтелектуальною практикою, що споконвічно інтегрована в культуру. Як такі вони не тільки обумовлені культурно-історичними трансформаціями, а й самі беруть участь в перетворенні культури. Культура розуміється тут в широкому сенсі: як історично сформований «життєвий світ», що поділяється певною спільнотою. Соціогуманітарні науки виникали і розвивалися у відповідь на конкретні запити суспільного життя і в основі своїй спиралися на принципи європейської гуманістичної традиції. Якщо соціогуманітарне знання набувало рис ідеології, то подолання цих спотворень здійснювалося вченими за допомогою критичної рефлексії, яка формує таким чином новий смисловий горизонт для практичного життя людей у різних сферах.

Сучасна інституційна криза соціогуманітарних наук повинна бути осмислена в її локальній специфіці та проаналізована як важливий симптом, що вказує на деяке порушення в стосунках між різними сферами «життєвого світу». Одне з ключових питань полягає в тому, як окреслити іншу культурну логіку, яка буде черпати орієнтири і мотивацію з вироблення сенсу, що здійснюється соціогуманітарними науками як інтегральним елементом наших суспільств.

У зв'язку з цим ми запрошуємо проаналізувати, яку роль ці науки відіграли і відіграють зараз у суспільних і культурних трансформаціях, що відбуваються в нашому регіоні. Окреслений порядок денний передбачає тісну взаємодію гуманітарних і соціальних наук, більше того – він вимагає перегляду самого цього поділу, а також перегляду відносини між науковою рефлексією і публічними соціокультурними ініціативами. Це означає, що необхідно також зосередити увагу на різних способах (формах і моделях) соціокультурної інтегрованості наукової рефлексії і пов'язаних з ними методологічних новаціях в соціальних і гуманітарних науках.

Приймаються заявки на проведення секцій, дискусій (круглих столів, панельних дискусій, обговорень нових книг тощо), а також на індивідуальні доповіді, що присвячені різним аспектам тематики конгресу і відносяться до східноєвропейського і євразійського контекстів. До участі в конгресі запрошуються науковці та практики, які цікавляться соціогуманітарними дослідженнями.

Пріоритет буде надаватися заявкам на самоорганізовані секції та дискусії. Індивідуальні доповіді, які будуть відібрані оргкомітетом, будуть включені до відповідних за тематикою секцій.

Члени МАГ можуть отримати фінансову підтримку для участі в конгресі. Запит на підтримку оформляється в спільній заявці на конгрес. Підтримка буде виділятися на конкурсній основі.

УВАГА! Термін подання пропозицій для організації секцій та дискусій Конгресу продовжується до 2 лютого 2020 року.
Про результати відбору заявок буде повідомлено до 20 березня 2020.

ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА КОНГРЕС

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВНЕСКИ

ПРАВИЛА УЧАСТІ В КОНГРЕСІ

Секція:
секція складається з модератора (він/вона подає заявку), не менше трьох доповідачів і коментатора. У секції можуть взяти участь не більше двох осіб, які представляють одну і ту ж інституцію. Оптимальною є секція, організована за принципом одна людина -- одна роль. Але за необхідності модератор може виконувати роль коментатора або доповідача/доповідачки. При цьому доповідач/доповідачка не може бути коментатором в межах однієї і тієї ж секції.

Дискусія:
дискусія складається з модератора (він/вона подає заявку) і трьох-чотирьох спікерів. У дискусії можуть взяти участь не більше двох осіб, які представляють одну і ту ж інституцію. Оптимальною є дискусія, організована за принципом одна людина -- одна роль. Але за необхідності модератор може виконувати також роль спікера.

Заявка на індивідуальну доповідь:
Оргкомітет приймає до розгляду індивідуальні заявки, не пов'язані ні з якою секцією. Такі заявки можуть бути відібрані тільки в тому випадку, якщо вони можуть бути включені до відповідних за тематикою секцій, схвалених оргкомітетом. Відсоток індивідуальних заявок, які можуть бути включені в програму, значно нижче, ніж відсоток заявок на проведення самоорганізованих секцій.

Правило «дві сесії – одна доповідь»:
Учасник/учасниця конгресу може фігурувати в програмі не більше двох разів і може виступити тільки з однією доповіддю.

НЕ СЛІД ПОДАВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНУ ЗАЯВКУ НА ВИСТУП З ДОПОВІДДЮ, ЯКЩО ВІН ВЖЕ ВКЛЮЧЕНИЙ В ЗАЯВКУ НА ПРОВЕДЕННЯ СЕКЦІЇ.

НЕ СЛІД ПОДАВАТИ ІНШУ ЗАЯВКУ НА ВИСТУП З ДОПОВІДДЮ, ЯКЩО ВИ ВЖЕ ФІГУРУЄТЕ ЯК ДОПОВІДАЧ/ДОПОВІДАЧКА В МЕЖАХ ЗАЯВКИ НА ПЕВНУ СЕКЦІЮ.

Дисциплінарна різноманітність:
Вітаються секції/дискусії, які включають представників кількох дисциплін.

Інтернаціональна різноманітність:
Вітаються секції/дискусії, які включають представників кількох країн.

Інституційна різноманітність:
Вітаються секції/дискусії, які включають представників кількох інституцій. На секції/дискусії повинні бути представлені мінімум дві інституції.

Вікова і гендерна різноманітність:
Вітаються секції/дискусії, які включають як досвідчених, так і молодих вчених, і враховують принцип гендерної різноманітності.

Контакти:
congress2020@mag-iah.com


International Congress

Cultural Transformations

June 23-25, 2020, Minsk, Belarus

Organizer: the International Association for the Humanities.
The event will be organized in partnership with the Association for Slavic, East European and Eurasian Studies (ASEEES)

The congress will focus on the humanities and related social sciences as an intellectual practice fundamentally integrated into culture. Being an integral element of our societies, the humanities are not only determined by cultural and historical changes, but also themselves participate in cultural transformation. Culture is understood here in a broad sense as a life world historically shared by a particular community. The humanities and social sciences arose in response to concrete needs of public life and rely on the principles of the European humanistic tradition. Whenever socio-humanistic knowledge acquired the features of ideology, critical scholarly reflection helped unmask such distortions and in so doing revealed a new meaningful horizon for the practical life of people in various fields.

The contemporary institutional crisis of the socio-humanities should be understood in its local specificity and should be analyzed as an important symptom of a certain disruption in relations between different spheres of the life world. Therefore, one of the crucial challenges is how to engender an alternative cultural logic that would take its bearings from the production of meaning carried out in the humanities and social sciences for meaningful and inspiring reflection on social-cultural development.

In this regard, we invite examination of the role socio-humanistic studies have been playing and play in social-cultural transformations in the region. The congress’s agenda assumes a close relation between the humanities and social sciences. Moreover, it requires a revision of this division as well as a revision of interchange between scholarly reflection and public social-cultural initiatives. It is also necessary to focus on possible ways (forms and models) of cultural integration of scholarly reflection and on the related methodological innovations in the humanities and social sciences.

Proposals are welcome for panels, discussions (round-tables, panel discussions, book discussions), and individual papers on any aspect of the Congress theme related to Eastern Europe and Eurasia. Practitioners and scholars in all fields with an interest in humanities and related social sciences are encouraged to participate.

Submissions of pre-organized panels and discussions are strongly encouraged and will be given priority in the selection process. Individual papers are also welcome and selected papers will be assigned by the Program Committee to an appropriate panel with a chair and a discussant.

Members of the IAH may receive financial support for participation in the congress. A request for support should be done in the general application for congress. Support will be allocated on a competitive basis.

ATTENTION! The deadline for submission of proposals for organizing panels and discussions of the Congress is extended until February 2, 2020.
Decisions will be communicated by March 20, 2020.

You should submit your proposals using this link.

PRE-REGISTRATION DEADLINES and FEES

CONFERENCE PARTICIPATION RULES

Panel:
A panel consists of a moderator (who submits an application), no less than three paper presenters, and a commentator. No more than two persons from the same institution should appear on any panel. While one role per participant is strongly preferred, the moderator may serve also as a commentator or as a paper presenter, if necessary. However, a paper presenter cannot be a commentator on the same panel.

Discussion:
A discussion consists of a moderator (who submits an application), and three-four speakers. No more than two persons from the same institution should appear on any discussion. While one role per participant is strongly preferred, the moderator may serve also as a speaker, if necessary. Discussions of new scholarly books on relevant topics are encouraged.

Individual Paper Submissions:
The Program Committee will consider proposals for individual papers that are not associated with a panel. A paper proposal will be reviewed and accepted only if it can be fit into a coherent panel, and if that panel is then approved by the Program Committee. The acceptance rate for individual paper submissions is much lower than for panel submissions.

Two-Sessions/One-Paper Rule:
A congress participant may appear on the program in no more than two sessions (panels or discussions) and may present only one paper during the congress.

DO NOT SUBMIT AN INDIVIDUAL PAPER PROPOSAL FOR A PAPER THAT IS ALREADY PART OF AN ORGANIZED PANEL, AND DO NOT SUBMIT A SECOND PAPER PROPOSAL IF YOU ARE PRESENTING ANY PAPER ON ANY OTHER PROPOSED PANEL

Disciplinary Diversity:
Panels/round-tables that have more than one discipline represented are strongly encouraged.

International Diversity:
Panels/discussions that have more than one country represented are strongly encouraged.

Institutional Diversity:
A panel/discussion should not be made up of participants from only one institution. The presenters on a panel/round-table must be from at least two different institutions.

Generational and Gender Diversity:
Panels/discussions that have both senior and young scholars as well as scholars of different genders are strongly encouraged.

Contacts:
congress2020@mag-iah.com


Міжнародны кангрэс

Пераўтвараючы Культуру

23-25 чэрвеня 2020, Мінск

Арганізатар: Міжнародная асацыяцыя гуманітарыяў.
Кангрэс будзе арганізаваны ў партнёрстве з Асацыяцыяй славянскіх, усходнееўрапейскіх і еўразійскіх даследванняў (ASEEES)

Мэта кангрэсу – паказаць, што гуманітарныя і сацыяльныя навукі з'яўляюцца інтэлектуальнай практыкай, першапачаткова інтэграванай у культуру. Самі па сабе яны ня толькі абумоўлены культурна-гістарычнымі трансфармацыямі, але і самі ўдзельнічаюць у пераўтварэнні культуры. Культура разумеецца тут у шырокім сэнсе: як гістарычна ўсталяваны "жыццёвы свет", які падзяляецца пэўнай супольнасцю. Соцыягуманітарныя навукі ўзнікалі і развіваліся ў адказ на канкрэтныя запыты з боку грамадскага жыцця і ў аснове сваёй абапіраліся на прынцыпы еўрапейскай гуманістычнай традыцыі. Калі соцыягуманітарныя веды набывалі выгляд ідэялогіі, то пераадоленне гэтых скажэнняў ажыцяўлялася навукоўцамі пры дапамозе крытычнай рэфлексіі, фармуючай такім чынам новы сэнсавы далягляд для практычнага жыцця людзей у самых разнастайных сферах.

Сучасны інстытуцыянальны крызіс соцыягуманітарных навук мусіць быць асэнсаваным у яго лакальнай спецыфіцы і прааналізаваны як важны сімптом, паказваючы на нейкае парушэнне ў адносінах паміж разнастайнымі сферамі "жыццёвага свету". Адно з асноўных пытанняў палягае ў тым, як намеціць іншую культурную логіку, якая будзе чэрпаць арыенціры і матывацыю з вытворчасці сэнсу, ажыцяўляемага сацыягуманітарнымі навукамі як інтэгральным элементам нашых грамадств.

У сувязі з гэтым мы запрашаем прааналізаваць, якую ролю гэтыя навукі выконвалі і выконваюць зараз у грамадскіх і культурных трансфармацыях, адбываючыхся ў нашым рэгіёне. Акрэслены парадак дня вымагае цеснага ўзаемадзеяння гуманітарных і сацыяльных навук, больш за тое – ён патрабуе перагляду гэтага падзелу, а таксама перагляду адносін паміж навуковай рэфлексіяй і публічнымі соцыякультурнымі ініцыятывамі. Гэта азначае, што неабходна таксама засяродзіць увагу на разнастайных спосабах (формах і мадэлях) соцыякультурнай інтэграванасці навуковай рэфлексіі і звязаных з імі метадалагічных навацыях у сацыяльных і гуманітарных навуках.

Прымаюцца заяўкі на правядзенне секцый, дыскусій (круглых сталоў, панэльных дыскусій, абмеркаванняў новых кніг і інш.), а таксама на індывідуальныя даклады, прысвечаныя розным аспектам тэматыкі кангрэсу і датычныя усходнееўрапейскага і еўразійскага кантэкстам. Да ўдзелу ў кангрэсе запрашаюцца навукоўцы і практыкі, зацікаўленыя соцыягуманітарнымі даследаваннямі.

Прыярытэт будзе надавацца заяўкам на самаарганізаваныя секцыі і дыскусіі. Індывідуальныя даклады, якія будуць адабраны аргкамітэтам, будуць уключаны ў адпавядаючыя па тэматыцы секцыі.

Члены МАГ могуць атрымаць фінансавую падтрымку для ўдзелу ў кангрэсе. Запыт на падтрымку афармляецца ў агульнай заяўцы на кангрэс. Падтрымка будзе вылучацца на конкурснай аснове.

УВАГА! Крайні тэрмін падачы прапаноў на арганізацыю секцый і дыскусій Кангрэсу падаўжаецца да 2 лютага 2020 года.
Аб выніках адбору заявак будзе паведамлена да 20 сакавіка 2020.

ПАДАЦЬ ЗАЯЎКУ НА КАНГРЭС

ПАПЯРЭДНЯЯ РЭГІСТРАЦЫЯ І РЭГІСТРАЦЫЙНЫ ЎНЁСАК

ПРАВІЛЫ ЎДЗЕЛУ Ў КАНГРЭСЕ

Секцыя:
Секцыя складаецца з мадэратара (ён/яна падае заяўку), не менш трох дакладчыкаў/дакладчыц і каментатара. У секцыі могуць прыняць удзел не больш за двух чалавек, з адной інстытуцыі. Аптымальнай будзе секцыя, арганізаваная на прынцыпе “адзін чалавек – адна роля”. Але пры неабходнасці мадэратар можа выконваць ролю каментатара ці дакладчыка/дакладчыцы. Пры гэтым дакладчык/дакладчыца не можа быць каментатарам ў межах адной і той жа секцыі.

Дыскусія:
Дыскусія складаецца з мадэратара (ён/яна падае заяўку) і трох-чатырох спікераў. У дыскусіі могуць узяць удзел не больш за двух чалавек з адной інстітуцыі. Аптымальнай будзе дыскусія, арганізаваная на прынцыпе “адзін чалавек - адна роля”. Але пры неабходнасці мадэратар можа выконваць ролю спікера.

Заяўка на індывідуальны даклад:
Аргкамітэт прымае на разгляд індывідуальныя заяўкі, не звязаныя з аніякай секцыяй. Такія заяўкі будуць выбраны толькі ў тым выпадку, калі яны могуць быць уключаны ў адпаведныя па тэматыцы секцыі, ухваленыя аргкамітэтам. Працэнт індывідуальных заявак, якія будуць уключаны ў праграму, значна ніжэй за працэнт заявак на правядзенне самаарганізаваных секцый.

Правила «дзве сэсіі – адзін даклад»:
Удзельнік/удзельніца кангрэсу можа фігураваць у праграме не больш двух разоў і можа выступіць толькі з адным дакладам.

НЕ ТРЭБА ПАДАВАЦЬ ІНДЫВІДУАЛЬНУЮ ЗАЯЎКУ НА ВЫСТУП З ДАКЛАДАМ, КАЛІ ЁН УЖО ЎКЛЮЧАНЫ Ў ЗАЯЎКУ НА ПРАВЯДЗЕННЕ СЕКЦЫІ.

НЕ ТРЭБА ПАДАВАЦЬ ІНШУЮ ЗАЯЎКУ НА ВЫСТУП З ДАКЛАДАМ, КАЛІ ВЫ ЎЖО З'ЯЎЛЯЕЦЕСЯ ДАКЛАДЧЫКАМ/ДАКЛАДЧЫЦАЙ У МЕЖАХ ЗАЯЎКІ НА СЕКЦЫЮ.

Дысцыплінавая разнастайнасць:
Вітаюцца секцыі/дыскусіі, якія лучаць прадстаўнікоў некалькіх дысцыплін.

Інтэрнацыянальная разнастайнасць:
Вітаюцца секцыі/дыскусіі, якія лучаць прадстаўнікоў некалькіх краін.

Інстітуцыянальная разнастайнасць:
Вітаюцца секцыі/дыскусіі, якія ўключаюць прадстаўнікоў некалькіх інстытуцый. На секцыі/дыскусіі павінны быць прадстаўлены мінімум дзве інстытуцыі.

Узроставая і гендерная разнастайнасць:
Вітаюцца секцыі/дыскусіі, якія ўключаюць як сталых, так і маладых навукоўцаў і прытрымліваюцца прынцыпу гендэрнай разнастайнасці.

Кантакты:
congress2020@mag-iah.com


Международный конгресс

Преобразуя Культуру

23-25 июня 2020, Минск

Организатор: Международная ассоциация гуманитариев.
Конгресс будет организован в партнерстве с Ассоциацией славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES)

Задача конгресса – показать, что гуманитарные и социальные науки являются интеллектуальной практикой, изначально интегрированной в культуру. Как таковые они не только обусловлены культурно-историческими трансформациями, но и сами участвуют в преобразовании культуры. Культура понимается здесь в широком смысле: как исторически сложившийся «жизненный мир», который разделяется определенным сообществом. Социогуманитарные науки возникали и развивались в ответ на конкретные запросы общественной жизни и в основе своей опирались на принципы европейской гуманистической традиции. Если социогуманитарное знание приобретало черты идеологии, то преодоление этих искажений осуществлялось учеными посредством критической рефлексии, формирующей таким образом новый смысловой горизонт для практической жизни людей в самых разных сферах.

Современный институциональный кризис социогуманитарных наук должен быть осмыслен в его локальной специфике и проанализирован как важный симптом, указывающий на некоторое нарушение в отношениях между различными сферами «жизненного мира». Один из ключевых вопросов заключается в том, как наметить иную культурную логику, которая будет черпать ориентиры и мотивацию из производства смысла, осуществляемого социогуманитарными науками как интегральным элементом наших обществ.

В этой связи мы приглашаем проанализировать, какую роль эти науки играли и играют сейчас в общественных и культурных трансформациях, происходящих в нашем регионе. Очерченная повестка предполагает тесное взаимодействие гуманитарных и социальных наук, более того – она требует пересмотра самого этого разделения, а также пересмотра отношения между научной рефлексией и публичными социокультурными инициативами. Это означает, что необходимо также сосредоточить внимание на различных способах (формах и моделях) социокультурной интегрированности научной рефлексии и связанных с ними методологических новациях в социальных и гуманитарных науках.

Принимаются заявки на проведение секций, дискуссий (круглых столов, панельных дискуссий, обсуждений новых книг и др.), а также на индивидуальные доклады, посвященные различным аспектам тематики конгресса и относящиеся к восточноевропейскому и евразийскому контекстам. К участию в конгрессе приглашаются ученые и практики, интересующиеся социогуманитарными исследованиями.

Приоритет будет отдаваться заявкам на самоорганизованные секции и дискуссии. Индивидуальные доклады, которые будут отобраны оргкомитетом, будут включены в соответствующие по тематике секции.

Члены МАГ могут получить финансовую поддержку для участия в конгрессе. Запрос на поддержку оформляется в общей заявке на конгресс. Поддержка будет выделяться на конкурсной основе.

ВНИМАНИЕ! Крайний срок подачи предложений на организацию секций и дискуссий Конгресса продлен до 2 февраля 2020 года.
О результатах отбора заявок будет сообщено до 20 марта 2020.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНГРЕСС

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ

Секция:
секция состоит из модератора (он/а подает заявку), не менее трех докладчиков и комментатора. В секции могут принять участие не более двух человек, представляющих одну и ту же институцию. Оптимальной является секция, организованная по принципу один человек -- одна роль. Но при необходимости модератор может выполнять роль комментатора или докладчика/докладчицы. При этом докладчик/докладчица не может быть комментатором в рамках одной и той же секции.

Дискуссия:
дискуссия состоит из модератора (он/а подает заявку) и трех-четырех спикеров. В дискуссии могут принять участие не более двух человек, представляющих одну и ту же институцию. Оптимальным является дискуссия, организованная по принципу один человек -- одна роль. Но при необходимости модератор может выполнять также роль спикера.

Заявка на индивидуальный доклад:
Оргкомитет принимает к рассмотрению индивидуальные заявки, не связанные ни с какой секцией. Такие заявки могут быть отобраны только в том случае, если они могут быть включены в соответствующие по тематике секции, одобренные оргкомитетом. Процент индивидуальных заявок, которые могут быть включены в программу, значительно ниже, чем процент заявок на проведение самоорганизованных секций.

Правило «две сессии – один доклад»:
Участник/участница конгресса может фигурировать в программе не более двух раз и может выступить только с одним докладом.

НЕ СЛЕДУЕТ ПОДАВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ЗАЯВКУ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ, ЕСЛИ ОН УЖЕ ВКЛЮЧЕН В ЗАЯВКУ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕКЦИИ.

НЕ СЛЕДУЕТ ПОДАВАТЬ ДРУГУЮ ЗАЯВКУ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ФИГУРИРУЕТЕ В КАЧЕСТВЕ ДОКЛАДЧИКА/ДОКЛАДЧИЦЫ В РАМКАХ ЗАЯВКИ НА НЕКУЮ СЕКЦИЮ.

Дисциплинарное разнообразие:
Приветствуются секции/дискуссии, которые включают представителей нескольких дисциплин.

Интернациональное разнообразие:
Приветствуются секции/дискуссии, которые включают представителей нескольких стран.

Институциональное разнообразие:
Приветствуются секции/дискуссии, которые включают представителей нескольких институций. На секции/дискуссии должны быть представлены минимум две институции.

Поколенческое и гендерное разнообразие:
Приветствуются секции/дискуссии, которые включают как зрелых, так и молодых ученых, и следуют принципу гендерного разнообразия.

Контакты:
congress2020@mag-iah.com

Другие новости