Форма заяви - Application Form

Application Form

To the Council of the International Association for the Humanities

I hereby apply for the admission to the International Association for the Humanities. I agree to accept the IAH Statute and its rules.

The following information is attached:

 • Family name, first name (and patronymic)
 • Date of birth
 • Citizenship
 • Postal address, e-mail
 • The name of the college/university and the year of graduation
 • Highest scholarly degree
 • Research interests
 • Place of employment (permanent and others)
 • Current research topics
 • Total number of scholarly publications
 • 5 most important publications
 • Additional information (optional)

Date                                                                           Signature

Application form should be sent to: obukhina@acls.org 

Форма заявления  

Форма заяви

До Ради Міжнародної асоціації гуманітаріїв.

Прошу прийняти мене в члени Міжнародної асоціації гуманітаріїв.

Зі Статутом Асоціації я ознайомлений(-а) і згодний(-а).

Повідомляю про себе наступні відомості:

 • Прізвище, ім’я (по батькові)
 • Рік народження
 • Громадянство
 • Поштова й електронна адреса
 • ВНЗ, де була отримана вища освіта, та рік закінчення навчання
 • Науковий ступінь
 • Сфера наукових зацікавлень
 • Основне (і додаткові) місця роботи
 • Тема теперішньої дослідницької роботи
 • Загальна кількість наукових публікацій
 • П’ять основних публікацій
 • Додаткові відомості (за бажання)

Дата                                        Підпис

Заповнену форму необхідно надсилати на електронну адресу: obukhina@acls.org 

Форма заяви  

Форма заявы

У Савет Міжнароднай асацыяцыі гуманітарыяў.

Прашу прыняць мяне ў члены Міжнароднай асацыяцыі гуманітарыяў. Са Статутам Асацыяцыі я знаёмы(а) і згодны(а).

Паведамляю аб сабе наступныя звесткі:

 • Прозвішча, імя (імя па бацьку)
 • Год нараджэння
 • Грамадзянства
 • Паштовы і электронны адрас
 • ВНУ, у якой атрымана вышэйшая адукацыя, і год яе заканчэння
 • Навуковая ступень
 • Галіна навуковых інтарэсаў
 • Асноўнае (і іншыя) месцы працы
 • Тэма даследчыцкай працы 
 • Агульная колькасць публікацый
 • Пяць асноўных публікацый
 • Дадатковыя звесткі (па жаданні)

Дата                               Подпіс

Заполненную форму необходимо отправить на электронный адрес: obukhina@acls.org 

Форма заявы 

Форма заявления

В Совет Международной ассоциации гуманитариев.

Прошу принять меня в члены Международной ассоциации гуманитариев. 

С Уставом Ассоциации я знаком(-а) и согласен(-сна).

Сообщаю о себе следующие сведения:

 • Фамилия, имя (отчество)
 • Год рождения
 • Гражданство
 • Почтовый и электронный адрес
 • Вуз, в котором получено высшее образование, и год окончания
 • Ученая степень
 • Область научных интересов
 • Основное (и дополнительные) места работы
 • Тема текущей исследовательской работы
 • Общее число публикаций
 • Пять основных публикаций
 • Дополнительные сведения (по желанию)

Число                                      Подпись

Заполненную форму необходимо отправить на электронный адрес:obukhina@acls.org

 Форма заявления